PROJECT

Shenzhen BTech Phase4

DESIGNER

TSK

LOCATION

Shenzhen,China

PUBLICATIONS

TSK , ArchDaily

TSK_Shenzhen BTech Phase4_0001.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0002.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0003.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0004.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0005.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0007.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0008.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0009.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0010.jpg
TSK_Shenzhen BTech Phase4_0012.jpg